PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID VAN Pannenkoekenboerderij aan de Linge
CONTACTGEGEVENS
Pannenkoekenboerderij aan de Linge
Molenstraat 18, 6672LA Hemmen
info@pannenkoekenaandelinge.nl
0488725800
www.pannenkoekenaandelinge.nl
KvK nr: 7524988

ALGEMEEN
Deze Privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die
Pannenkoekenboerderij aan de Linge verzamelt en verwerkt van klanten en haar
websitebezoekers. Pannenkoekenboerderij aan de Linge dient er voor te zorgen dat haar
dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Zij is dan ook voortdurend op
zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te
stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van bezoekers van haar website en haar
klanten. Pannenkoekenboerderij aan de Linge gaat daarbij zorgvuldig om met de
persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de
toepasselijke wet- en regelgeving. Pannenkoekenboerderij aan de Linge respecteert de
privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en draagt er zorg voor dat
persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Pannenkoekenboerderij
aan de Linge vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van haar gebruikers
en klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Door uw
persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat
Pannenkoekenboerderij aan de Linge uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring
gebruikt. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge.

PERSOONSGEGEVENS EN DE DIENSTVERLENING
Pannenkoekenboerderij aan de Linge gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig
zijn gegeven door personen die haar website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of
door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die haar een opdracht tot
dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over
diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen en/of nieuwsbrieven te
ontvangen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Pannenkoekenboerderij aan de Linge
Pannenkoekenboerderij aan de Linge kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u
gebruik maakt van haar diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw
persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de
e-mail aan haar heeft verstrekt. Pannenkoekenboerderij aan de Linge kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens;
3. Geboortedatum;
4. Telefoonnummers ;
5. E-mailadres;
6. Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen;
7. Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan
8. Pannenkoekenboerderij aan de Linge;
9. Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst;
10. Gegevens over uw activiteiten op www.pannenkoekenaandelinge.nl
11. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
12. Bankrekeningnummer
13. IP-adressen Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Pannenkoekenboerderij aan de Linge heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@pannenkoekenaandelinge.nl

VOOR WELK DOEL VERWERKT Pannenkoekenboerderij aan de Linge DE
PERSOONSGEGEVENS
Pannenkoekenboerderij aan de Linge verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Om contact op te kunnen nemen met de klant (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
2. Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het
uitvoeren van onze diensten;
3. Voor het afhandelen van uw betaling;
4. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
5. Om u te informeren over de over wijzigingen van onze diensten en producten;
6. Het analyseren van uw gedrag op www.pannenkoekenaandelinge.nl om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren;
7. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

HOE LANG BEWAART Pannenkoekenboerderij aan de Linge UW
PERSOONSGEGEVENS
Pannenkoekenboerderij aan de Linge bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk
6 maanden na de datum van de bruiloft. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door
aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na
het laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht
zijn de persoonsgegevens langer te bewaren. Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende
persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Pannenkoekenboerderij aan de Linge neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
systemen, zonder dat daar Pannenkoekenboerderij aan de Linge tussen zit.

WEBSITES DERDEN
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met
zorg zijn geselecteerd, draagt Pannenkoekenboerderij aan de Linge geen
verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
Pannenkoekenboerderij aan de Linge zal de persoonsgegevens van haar klanten en
gebruikers van haar websites niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan
een door Pannenkoekenboerderij aan de Linge voor de in deze Privacyverklaring
opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). Pannenkoekenboerderij aan de Linge heeft
met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die er onder meer op toeziet dat de
bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
Pannenkoekenboerderij aan de Linge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Pannenkoekenboerderij aan de Linge uw persoonsgegevens alleen aan
derden voor de uitvoering van de overeenkomst met uw nadrukkelijke toestemming.

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Pannenkoekenboerderij aan de Linge stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking
aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

INZAGE/WIJZIGING/VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS
Klanten en gebruikers van de website van Pannenkoekenboerderij aan de Linge hebben
recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of
haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien
de klant of gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker
vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker Pannenkoekenboerderij aan de
Linge bereiken op www.pannenkoekenaandelinge.nl. Pannenkoekenboerderij aan de Linge
zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, aan uw verzoek gehoor geven.

APARTE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
Pannenkoekenboerderij aan de Linge zal de klant uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
vragen voor het gebruik van referenties en beeldmateriaal van de klant voor portfolio,
website, social media en nieuwsbrieven. De klant kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven
toestemming intrekken. Pannenkoekenboerderij aan de Linge zal gebruikers van de website
uitdrukkelijk toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrief. Gebruikers kunnen
zich afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden” te drukken
of door een e-mail te zenden aan info@pannenkoekenaandelinge.nl.

COOKIES
De website van Pannenkoekenboerderij aan de Linge maakt gebruik van cookies. Cookies
zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden
geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te
laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
1. Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering van onze website.
2. Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten mogelijk te maken.
3. Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door Pannenkoekenboerderij aan de Linge verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in
overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering
van onze dienstverlening. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen
middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie
verwijderen van uw browser. In deze gevallen garanderen wij niet dat alle diensten en
functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Pannenkoekenboerderij aan de Linge worden algemene
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pannenkoekenboerderij aan de Linge
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Pannenkoekenboerderij aan de Linge maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden
hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge in Google zoekresultaten paginas zijn. De aldus
verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het
Privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten Versie maart 2020 over de website
te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.

BEVEILIGEN
Pannenkoekenboerderij aan de Linge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Neem contact
op met Pannenkoekenboerderij aan de Linge via info@pannenkoekenaandelinge.nl als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik
en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pannenkoekenboerderij
aan de Linge verzamelde persoonsgegevens.
Pannenkoekenboerderij aan de Linge is als volgt te bereiken:
Naam: Pannenkoekenboerderij aan de Linge
E-mail: info@pannenkoekenaandelinge.nl
Telefoon: 0488725800

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Pannenkoekenboerderij aan de Linge behoudt zich het recht voor om deze
Privacyverklaring te wijzigen.