Algemene voorwaarden

Pannenkoekenboerderij aan de Linge
Molenstraat 18
6672LA Hemmen
0488-725800
info@pannenkoekenaandelinge.nl
www.pannenkoekenaandelinge.nl
Definities:
1. Pannenkoekenboerderij aan de Linge: Pannenkoekenboerderij aan de Linge B.V., gevestigd
te Hemmen onder KvK nr.58971521
2. Klant: degene met wie Pannenkoekenboerderij aan de Linge een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Pannenkoekenboerderij aan de Linge en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
Pannenkoekenboerderij aan de Linge.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen:
1. Alle prijzen die Pannenkoekenboerderij aan de Linge hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw
en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Pannenkoekenboerderij aan de Linge hanteert voor zijn producten of
diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pannenkoekenboerderij
aan de Linge te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die
Pannenkoekenboerderij aan de Linge niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding
c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke
regeling.
Monsters/modellen:
1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan
geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij
partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model
overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen:
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pannenkoekenboerderij aan
de Linge gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de
klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pannenkoekenboerderij aan de Linge zijn
verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de
klant, zijn de vorderingen van Pannenkoekenboerderij aan de Linge op de klant onmiddellijk
opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
Pannenkoekenboerderij aan de Linge, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan
Pannenkoekenboerderij aan de Linge te betalen.

Recht van reclame:
1. Zodra de klant in verzuim is, is Pannenkoekenboerderij aan de Linge gerechtigd het recht van
reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Pannenkoekenboerderij aan de Linge roept het recht van reclame in door middel van een
schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant
de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan
Pannenkoekenboerderij aan de Linge, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de
klant.

Herroepingsrecht:
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder
opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
– het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– het product geen los tijdschrift of losse krant is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
– de consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
info@pannenkoekenaandelinge.nl.
3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge, bij gebreke waarvan
zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Pannenkoekenboerderij aan de
Linge indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten)
volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Pannenkoekenboerderij aan de
Linge deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht,
terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan
Pannenkoekenboerderij aan de Linge heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht:
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van
enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht :
1. Pannenkoekenboerderij aan de Linge kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat
geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande
rekeningen ten aanzien van Pannenkoekenboerderij aan de Linge heeft voldaan, tenzij de klant
voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge.
3. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de
klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening:
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
Pannenkoekenboerderij aan de Linge te verrekenen met een vordering op
Pannenkoekenboerderij aan de Linge.
Eigendomsvoorbehoud:
1. Pannenkoekenboerderij aan de Linge blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de
klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge op grond van wat voor met Pannenkoekenboerderij aan de
Linge gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in
de nakoming.
2. Tot die tijd kan Pannenkoekenboerderij aan de Linge zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Pannenkoekenboerderij aan de Linge een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud,
geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Pannenkoekenboerderij aan de Linge het recht
om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering:
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Pannenkoekenboerderij aan de Linge, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
Pannenkoekenboerderij aan de Linge het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het
overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
verlate levering niet aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge kan tegenwerpen.

Levertijd:
1. De door Pannenkoekenboerderij aan de Linge opgegeven levertijden zijn indicatief en geven
de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Pannenkoekenboerderij aan de
Linge niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen
hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering:
1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten:
1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Verpakking en verzending:
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Pannenkoekenboerderij aan de Linge niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan
Pannenkoekenboerderij aan de Linge, bij gebreke waarvan Pannenkoekenboerderij aan de
Linge niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring:
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten
komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie:
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten,
veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door
de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het
product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring:
1. De klant vrijwaart Pannenkoekenboerderij aan de Linge tegen alle aanspraken van derden die
verband houden met de door Pannenkoekenboerderij aan de Linge geleverde producten en/of
diensten.

Klachten:
1. De klant dient een door Pannenkoekenboerderij aan de Linge geleverd product of verleende
dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pannenkoekenboerderij aan de
Linge daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Pannenkoekenboerderij aan de Linge uiterlijk binnen 2 maanden na
constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Pannenkoekenboerderij aan de Linge in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet
toe leiden dat Pannenkoekenboerderij aan de Linge gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling:
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pannenkoekenboerderij
aan de Linge.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pannenkoekenboerderij
aan de Linge ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:
1. Als Pannenkoekenboerderij aan de Linge een overeenkomst aangaat met meerdere klanten,
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die
overeenkomst aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Pannenkoekenboerderij aan de Linge:
1. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de
klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Pannenkoekenboerderij aan de Linge aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Pannenkoekenboerderij aan de Linge aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.

Vervaltermijn:
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pannenkoekenboerderij aan de Linge vervalt
in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect
voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk
Wetboek.

Recht op ontbinding:
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pannenkoekenboerderij aan
de Linge toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Pannenkoekenboerderij aan de Linge niet blijvend
of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pannenkoekenboerderij aan de
Linge in verzuim is.
3. Pannenkoekenboerderij aan de Linge heeft het recht de overeenkomst met de klant te
ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig
nakomt, danwel indien Pannenkoekenboerderij aan de Linge kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet
behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht:
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pannenkoekenboerderij aan de Linge in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van
de klant niet aan Pannenkoekenboerderij aan de Linge kan worden toegerekend in een van de
wil van Pannenkoekenboerderij aan de Linge onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor
de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pannenkoekenboerderij aan de Linge
kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pannenkoekenboerderij aan de Linge 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat Pannenkoekenboerderij aan de Linge er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst :
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden:
1. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pannenkoekenboerderij aan de Linge zoveel mogelijk vooraf
met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten:
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pannenkoekenboerderij aan
de Linge.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat Pannenkoekenboerderij aan de Linge bij het opstellen van
de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pannenkoekenboerderij aan de Linge is
gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 22 januari 2021.