DISCLAIMER BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Pannenkoekenboerderij aan de Linge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Websites van derden kunnen links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en dit houdt niet in dat er sprake is van een relatie met of goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.| AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Alle auteursrechten op deze website berusten bij Pannenkoekenboerderij aan de Linge en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van de in de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Daarbij is bovendien altijd bronvermelding vereist. Pannenkoekenboerderij aan de Linge behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Pannenkoekenboerderij aan de Linge geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken. PRIJZEN Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave vann de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Pannenkoekenboerderij aan de Linge te mogen claimen. WIJZIGINGEN Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van Pannenkoekenboerderij aan de Linge op deze website www.pannenkoekenaandelinge.nl.

top-quality https://fr.wellreplicas.to in our wholesale and retail online store. cheap luxury swiss https://cloneswatches.com/ here. exact https://nl.watchesbuy.to/ also has good workmanship as well as the methods. who makes the best replica watches is usually sold on development the best stylish perhaps the watch. features a huge selection of authentic fakerolex at low prices.