DISCLAIMER BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk
dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Pannenkoekenboerderij aan de Linge aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en
onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke
onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar andere
websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Websites van derden kunnen links bevatten naar
deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en
dit houdt niet in dat er sprake is van een relatie met of goedkeuring, dan wel bekrachtiging
door Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Pannenkoekenboerderij aan de Linge is niet
verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde
websites of bestanden van derden.|

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten op deze website berusten bij Pannenkoekenboerderij aan de Linge en
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van de in de Auteurswet gestelde
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Pannenkoekenboerderij aan de Linge. Daarbij is
bovendien altijd bronvermelding vereist. Pannenkoekenboerderij aan de Linge behoudt zich
het op het logo rustende auteursrecht voor. Pannenkoekenboerderij aan de Linge geeft geen
toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een
keurmerk kan wekken.

PRIJZEN
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldige
mogelijke weergave vann de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar
zijn als programmeer of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met
Pannenkoekenboerderij aan de Linge te mogen claimen.

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van
Pannenkoekenboerderij aan de Linge op deze website www.pannenkoekenaandelinge.nl.